Accountant Valkenswaard | Belastingadviseurs

KALB accountants heeft haar 'roots' in Valkenswaard. Accountant Jan Kalb werkte in Valkenswaard een aantal jaren samen met belastingadviseur de heer van Woensel, die in 1935 het eerste accountantskantoor in Valkenswaard startte.

 

Accountant Valkenswaard

In 1978 ging het accountantskantoor verder onder de naam Kalb en Moonen, welke samenwerking met Cor Moonen in 1988 weer werd beëindigd. In 1995 nam registeraccountant Peter Kalb het kantoor over. Het kantoor was toen gevestigd aan de Waalreseweg. Vanaf 2005 is het accountantskantoor gevestigd aan Den Dries 7 te Vallkenswaard.

De bedrijvigheid in Valkenswaard kent een lange historie. Een van de oudste bedrijven is natuurlijk de Dommelsche bierbrouwerij. Belangrijke producten waren verder sigaren en zijn metaalproducten (van beschuitbus tot autobus). Na de tweede wereldoorlog verdwenen veel sigarenfabrieken vanwege de dure grondstoffen en de toenemende mate van populariteit van de sigaret. Momenteel vinden nog op beperkte schaal activiteiten plaats op het gebied van de sigarenindustrie. Inmiddels hebben zich bedrijven uit diverse sectoren in Valkenswaard gevestigd.

Accountants Valkenswaard

Vakmanschap was lang belangrijk, de kenniseconomie heeft de laatste tijd een sterke opmars gemaakt en groeit nog steeds. Er is altijd een gezonde link geweest tussen onderwijs en werkgevers, wat voor beiden een stimulans betekende.

Helaas voelt een aantal bedrijven zich ertoe gedwongen om hun productie en distributie te verplaatsen naar vooral Oost-Europa. Dit kan gebeuren om puur financiële redenen, vanwege de lagere lonen elders. Maar ook andere argumenten kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de verhuizingen naar o.a. Lommel in België. België heeft meer beschikbare ruimte tegen een lagere grondprijs dan Valkenswaard. Daarnaast speelt in Valkenswaard de beperkte uitbreidingsruimte en de bereikbaarheidsproblematiek.

Bij bedrijventerreinen ligt de nadruk op intensief en zuinig ruimtegebruik. Zuinig ruimtegebruik betekent in de eerste plaatst dat de ruimte op bestaande bedrijventerreinen beter wordt benut, waarbij sterk wordt ingezet op herstructurering van (verouderde) bedrijventerreinen. Daarnaast is het van groot belang dat door intensivering en meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit en de ruimtelijke kwaliteit worden verhoogd. Onder meervoudig ruimtegebruik wordt verstaan dat hetzelfde gebouw, meerdere functies kan hebben. Er is geen strakke scheiding tussen de diverse functies. Dat geldt zowel voor bestaande, te herstructureren als voor nieuwe bedrijventerreinen. Ook is het mogelijk om de ruimte beter te benutten door bijvoorbeeld een deel onder de grond te bouwen. Dit geldt ook voor binnenstedelijke gebieden die niet voor wonen geschikt zijn, maar waar wel bedrijvigheid gevestigd kan worden. De gemeente zal er op toezien dat deze aspecten van zuinig ruimtegebruik uitdrukkelijk aan bod komen in de plannen voor te (her)ontwikkelen bedrijventerreinen.

Verhoging van de ruimteproductiviteit is onder meer mogelijk door ondergrondse of inpandige parkeervoorzieningen aan te leggen, hoger te bouwen en restruimte terug te dringen of te voorkomen. Invoering van parkmanagement biedt eveneens interessante mogelijkheden om het ruimtebeslag te beperken. Onder parkmanagement wordt verstaan het proces dat betrekking heeft op de inrichting en het beheer van zowel de bebouwde als de onbebouwde ruimte, en de ontwikkeling en exploitatie van zowel individuele als collectieve voorzieningen en diensten op bedrijfslocaties. Het uiteindelijke doel is een hoger kwaliteitsniveau van zowel de publieke als private ruimte.

Kalb Accountants Valkenswaard 

Accountant Valkenswaard is een website van Kalb Accountants en Belastingadviseurs